Om mig

Freelance grafiker

Det er med sommerfugle i maven - og i min portfolio - at jeg nu springer ud som freelance grafiker.

Kompetencer

Jeg har en bred kompetenceprofil og et kreativt talent, gode kommunikationskompetencer og jeg elsker at engagere mig i projekter. Jeg brænder særligt for visuel vidensformidling.

Jeg arbejder professionelt med både online og offline medier og Adobe CS er en legeplads, hvor jeg anvender forskellige programmer alt efter behov.

Jeg har erfaring med projektledelse, relationskompetence, mundtlig og skriftlig formidling og er altid opmærksom på, hvordan det visuelle og sprolige spiller sammen.

Jeg er struktureret og sætter en ære i at overholde mine deadlines. Jeg arbejder både selvstændigt og er samtidig en opmærksom teamplayer, der faciliterer sparring, forståelse og konstruktiv dialog. Jeg er venlig og har humor. Jeg nøjes ikke med at udføre det, jeg skal, men har et growth mindset, der gør, at jeg engagerer mig, tager ansvar, udvikler og forbedrer arbejdsgange og resultater.

Med mig på din arbejdsplads løser jeg ikke kun de foruddefinerede opgaver, men jeg er super engageret og løser også andre opgaver og udfordringer. Jeg trives med at udvikle mine kompetencer, og jeg vil derfor løbende vokse med de opgaver, jeg får.

Jeg er uddannet lærer og mediegrafiker og har flere års erfaring inden for branchen.


Programmer

Advanceret: InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro, Word og PowerPoint

Gode kompetencer: Lightroom, After Effects, Animate

Begynder: Premiere Pro, Dreamweaver

Animeret CV

Find et mere nuanceret cv på dansk og engelsk på min LinkedIn-profil.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte mig.

Linea Ivalo Lykkehøj Michael

Hvidsværmervej 22B

2610 Rødovre

ivallyk@gmail.com

303 55 101

Handels- og leveringsbetingelser

1. Tilbud og aftale 1.1 • Tilbud er bindende for ivallyk design i 30 dage fra tilbuddets dato at regne. 1.2 • Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af ivallyk design. 1.3 • Har bestilleren anmodet ivallyk design om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er ivallyk design berettiget til at få betaling for dette arbejde. 1.4 • Tilbuddet er betinget af, at: • Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet. • Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance, som anført i tilbuddet. • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til ivallyk design afgivne tilbud.   2. Pris 2.1 • Alle priser er ekskl. moms. 2.2 • Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er ivallyk design berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger. 2.3 • Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald. 2.4 • Ved evt. prisgivning i fremmed valuta er kursen på tidspunktet for rettidig betaling gældende i forholdet til danske kroner. 2.5 • Ud over tilbudt eller aftalt pris er ivallyk design berettiget til at kræve betaling for: •   Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet ivallyk design, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt. •   Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt. •   Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet. •   Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse. •   Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted. •   Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold. Her er det dog en forudsætning, at kunden er gjort opmærksom på forholdet inden det ekstra arbejde er udført.   3. Levering 3.1 • Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes: •   Bestillerens handling eller undladelse. •   De i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder. •   Rettidig levering er gennemført når ivallyk design har overdraget godset til transportør, når dette sker dagen før forventet modtagelse hos bestilleren eller dennes modtager. ivallyk design er ikke ansvarlig for transportørs fejl eller forsinkelser. 3.2 • Ved disse forsinkelser har ivallyk design ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. 3.3 • Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af ivallyk design leveringsforpligtelser fordyres, er ivallyk design forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af ivallyk design beregnede merpris. 3.4 • Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer ivallyk design leveringstidspunktet.   4. Betaling 4.1 • Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering. 4.2 • Der på løber rente fra forfaldsdagen med ivallyk design til enhver tid gældende rente. 4.3 • På ivallyk designs anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. 4.4 • Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er ivallyk design forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.   5. Ejendomsret, ophavsret m.v. 5.1 • Ophavsretten til de af ivallyk design udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører ivallyk design og må ikke uden ivallyk design godkendelse overlades til tredjemand. 5.2 • Hvad ivallyk design har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er ivallyk design ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret og betalt. ivallyk design udleverer dog oftest elektronisk materiale til kunden på anfordring. I den situation, betaler kunden de omkostninger i form at tidsforbrug og materialer som er forbundet med udleveringen af materialet. 5.3 • Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.   6. Forsinkelse 6. 1 • Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3. 1 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.   7. Mangler 7.1 • ivallyk design har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende. 7.2 • Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specikation. 7.3 • ivallyk design har ret til en over- eller underlevering på indtil 10% af aftalt oplag. 7.4 • Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren senere end 30 dage efter levering, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. ivallyk design er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid. 7.5 • ivallyk design hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen. 7.6 • ivallyk design er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet ivallyk design nøjagtig instruktion om disses placering. 7. 7 • ivallyk design giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.   8. Ansvar 8.1 • I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har ivallyk design intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: • Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. • I tilfælde af arbejdskon ikter af enhver art. • I øvrigt enhver omstændighed som ivallyk design ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation. 8.2 • Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8. 1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til under ivallyk design forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør. 8.3 • ivallyk design hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede. 8.4 • ivallyk design er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. ivallyk design er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at hun har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. ivallyk design er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra ivallyk design side er handlet med grov uagtsomhed. ivallyk design hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at ivallyk design i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for ivallyk design ansvar, er bestilleren pligtig til at holde ivallyk design skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger. 8.5 • ivallyk design har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager ivallyk design sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren ivallyk design skadesløs for et sådant ansvar. 8.6 • ivallyk design har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er ivallyk design, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder ivallyk design har udført. ivallyk design er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af ivallyk design eller vore folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. 8.7 • Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar ved trykningens begyndelse. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, ler o. lign., kan ivallyk design ikke gøres ansvarlig for deraf følgende tab, men er alene pligtig at levere nye, rettede trykforme.   9. Underleverandører 9.1 • ivallyk design er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.   10. Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde 10.1 • Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.   11. Købeloven 11.1 • Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Linea Ivalo Lykkehøj Michael

ivallyk@gmail.com - 303 55 101